Izvještaj sa službenog puta 04.07.2016

Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj, kao i direktor Agencije Čedomir Mitrović, u periodu od 29. juna 2016. do 1. jula 2016. godine prisustvovali su Konferenciji Garancija privatnosti – implementirano pravo, u organizaciji Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Predsjednik Savjeta Agencije, Muhamed Gjokaj, održao je govor o bilateralnoj saradnji između nadzornih tijela za zaštitu ličnih podataka u regionu, i pohvalio odličnu saradnju između AZLP Crne Gore i Državne agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo.

Na konferenciji se takođe razgovaralo o značaju organizacije konferencije Case Handling, Upravljanje slučajevima, koja će se održati u Crnoj Gori, iz razloga što će se na toj Konferenciji razmjenjivati praksa iz konkretnih slučajeva iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Izvještaj sa službenog puta

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima VDT-a, Vrhovnog suda, Uprave policije i Sudskog Savjeta, 13.06.2016

Tema: Preporuka Agencije u vezi s izuzimanjem podataka iz telekomunikacionog saobracaja po naredbi sudija za istragu

Prisutni u ime Agencije:  predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj, članovi Savjeta Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović, Ljiljana Brajovic kontrolor i Mirjana Volkov Šefica Odsjeka za predmete i zalbe

Sastanak je održan 13.06.2016.godine u prostorijama Agencije.

Na sastanku je komentarisana Preporuka Agencije upućena VDT-u, Vrhovnom sudu, MUP-u - Upravi policije i Sudskom Savjetu.

Za­klju­če­no je da će Kri­vič­no odje­lje­nje Vr­hov­nog su­da, imajući u vidu sadržinu Preporuke, zauzeti stav u ve­zi pri­mje­ne čla­na 257 a Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), ko­ji se od­no­si na na­red­be su­di­ja za is­tra­ge za do­sta­vlja­nje po­da­ta­ka o te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nom sa­o­bra­ća­ju, a ko­ji će bi­ti oba­ve­zu­ju­ći za sve njih.

Agen­ci­ja za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka u ok­to­bru 2015. je obaviještena da su su­di­je za is­tra­ge u vi­še na­vra­ta tra­ži­le od mo­bil­nih ope­ra­to­ra da im do­sta­vlja­ju po­dat­ke o te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nom sa­o­bra­ća­ju za sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re.

Prema nadzorima kontrolora Agencije o kojima su sačinjeni zapisnici, u 2015. go­di­ni su­di­je su pod­ni­je­le 34 ta­kva za­htje­va pre­ma tri mo­bil­na ope­ra­te­ra, a za tri mje­se­ca 2016. bi­lo ih je 12. Za Agen­ci­ju je za­bri­nja­va­ju­će da su po­da­ci o za­dr­ža­nom te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nom sa­o­bra­ća­ju od svih gra­đa­na iz­u­zi­ma­ni u obi­mu od po ne­ko­li­ko sa­ti, pa do 54 da­na.

Stav Savjeta Agen­ci­je je da ovakvo postupanje ne od­go­va­ra na­če­lu svr­sis­hod­no­sti i sra­zmjer­no­sti, te da se ob­ra­đu­ju po­da­ci u ve­ćem obi­mu ne­go što je po­treb­no da bi se ostva­ri­la svr­ha za ko­ju su na­mi­je­nje­ni. Na osno­vu tih po­da­ta­ka Upra­va po­li­ci­je, tu­ži­la­štvo i even­tu­al­no dru­gi or­ga­ni do ko­jih bi ti po­da­ci do­šli mo­gu da vr­še kom­plet­nu pro­fi­la­ci­ju lič­no­sti – da utvr­de sa kim neko raz­go­va­ra, u ko­je vri­je­me, iz ko­je sre­di­ne, ko­je sre­di­ne po­sje­ću­je, ka­kve ima na­vi­ke, ko­li­ko se za­dr­ža­va u tim mje­sti­ma i sl..

Predstavnici Agencije su se in­te­re­so­va­li šta se de­ša­va sa po­da­ci­ma gra­đa­na či­je su in­for­ma­ci­je iz­u­ze­te, a pro­tiv ko­jih ni­ka­da ni­je po­kre­tan kri­vič­ni po­stu­pak ni­ti je po­sto­ja­la osno­va­na sum­nja da su iz­vr­ši­li ili pla­ni­ra­li iz­vr­še­nje ne­kog kri­vič­nog dje­la. Da li se ti po­da­ci na ade­kva­tan na­čin ob­ra­đu­ju, ču­va­ju i da­ju is­klju­či­vo na ko­ri­šće­nje po prav­nom osno­vu. Navedeno je i to da će kontrolori pro­vje­ri­ti kod Upra­ve po­li­ci­je ka­ko se ču­va­ju ti po­da­ci.

Potkategorije

Lokacija:Home Početna

Kontakt

  • adresa: Podgorica, ul Kralja Nikole br. 2
  • tel/fax: 00382 20 634 883
  • tel/fax: 00382 20 634 884
  • email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.